Ter Mig

El tram mitjà del riu Ter està parcialment inclòs a l’espai xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) i inclou altres espais interessants com el riu Llèmena (ES5120020) un espai fluvial amb boscos de ribera en bon estat i té una important funció com a corredor biològic.

En aquest espai fluvial, que s'inicia després del sistema de grans embassaments de Sau-Susqueda-El Pasteral es dóna una dràstica regulació del cabal i es veu afectat per un transvasament d'aigua a la grans zones urbanes de Catalunya des de finals de la dècada dels anys 1960. Així doncs, en aquest espai hi ha una més que notable alteració dels règims hidrològics naturals.
Es tracta d'un espai on hi ha un mosaic entre les formacions naturals de caràcter mediterrani o edafogènic (alzinars, rouredes submediterrànies, boscos de ribera,

La diversitat d'ambients propicia l'existència de nombrosos hàbitats naturals, basses, meandres, canals, recs,... alguns dels quals prioritaris, i d'una gran riquesa florística i faunística.

Actuacions de millora de l’entorn
El Consorci del Ter ja executat diverses actuacions de restauració de llacunes, basses i aiguamolls al llarg del curs del riu Ter entre Bescanó i Jafre, actuacions dirigides a la millora de l’hàbitat per als amfibis i la tortuga d’estany.
Recentment el projecte LIFE Potamo fauna ha realitzat diverses actuacions de creació de noves micro basses. L’objectiu és facilitar la recuperació directa de tortuga d’estany i la millora de les poblacions d’altres espècies d’interès europeu: tortuga de rierol, tritó verd, tòtil, gripau d’esperons, gripau corredor i reineta.
La recuperació de microaiguamolls vol garantir l’existència d’hàbitats adequats per al conjunt de les espècies esmentades.

La situació de la tortuga d’estany al riu Ter
A part de la població recuperada al Baix Ter, l’existència d’una població d’Emys orbicularis al tram mig del riu ter està coneguda i documentada. Malgrat tot són poques les citacions recents de l’espècie en aquest tram de riu.
Entre 2015 i 2017 el projecte LIFE Potamo Fauna preveu alliberar un mínim de 150 exemplars per a la recuperació de l’espècie criats en captivitat al Centre de reproducció de tortugues (CRT) de l’Associació d’Amics de la Tortuga de l’Albera (ATA), situat a Garriguella.
L’any 2015 es van alliberar 70 d’aquests exemplars entre Bescanó i Girona.

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.